Medezeggenschapsraad (M.R.)

Sinds 1 februari 1982 heeft elke school een medezeggenschapsraad (MR), op onze school bestaand uit 3 ouders en 3 personeelsleden. De directeur is als adviseur aan de M.R. toegevoegd. De samenstelling is afhankelijk van het aantal leerlingen dat de school telt. De M.R.kan aan het bevoegd gezag adviezen geven en/of neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. Met het bevoegde gezag heeft de MR minimaal 1x per jaar overleg. 

De M.R. kan het bevoegd gezag adviezen uitbrengen over: • Vakantieregeling. 

• Personeelsbeleid. 

• Materieel exploitatiebeleid van de school.

• Beleid ouderparticipatie, veiligheid, gezondheid, stagiair. 

• Denkt mee over vormgeving en inhoud schoolgids, managementcontract, schoolplan.

De MR bestaat uit:

PMR Greetje Veldman (voorzitter)

PMR Natasja Damkat (secretaris)

PMR Johan de Vries (lid)

MR Mustafa Selen

MR Jennifer Kalsbeek (penningmeester)

Namens O.b.s. De Schakel en O.b.s. de Tweemaster nemen zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (G.M.R.):

PGMR Chiel Mulder

OGMR Mevlida Hrustić